Home > Digitalizacija > Družba ničelnih mejnih stroškov

Jeremy Rifkin je v svoji knjigi Družba ničelnih mejnih stroškov (izdana leta 2014) definiral, da za obstoj pogojev, ki bi privedli do spremembe v gospodarski paradigmi, mora priti do sprememb v treh družbenih sistemih, ki poganjajo vse spremembe.

To so komunikacijski sistemi, transportni sistemi in energetski sistemi. Dokazoval je, da vedno ko je v zgodovini prišlo do ključnih sprememb v teh sistemih, je to posledično vodilo tudi do spremembe v takrat prevladujoči gospodarski paradigmi in do spremembe le-te.

Screen Shot 2018-03-03 at 14.45.30

V današnjem času se te spremembe kažejo na način, da se vsi trije sistemi spreminjajo pod vplivom tehnologije interneta in se v konvergenci imenovani “internet stvari” približujejo množični uporabi, ki njihove stroške zmanjšuje in njihovo uporabo približa vsem, ki so priključeni na internet. To vodi k ekonomiji souporabe in sodelovalni kulturi.

Energetski sistem prihodnosti naj bi temeljil na obnovljivih virih, internet je temelj komunikacijskega sistema in logistika temelji na avtomatizaciji.

Ekonomska paradigma, ki bo temeljila na ekomoniji uporabe, ki jo bo omogočala sodelovalna kultura, ki bo kreirala družbo ničelnih stroškov, bo vplivala na spremembe v strukturi ekonomskega sistema, kjer bo vertikalno organiziranost zamenjevala lateralna in s tem kapitalizmu kot ga poznamo dodala alternativo, ki bo dovolj kredibilna, da bo ponudila možnost za drugačen ekonomski in družbeni razvoj.

You may also like
Arun Sundararajan: The Sharing Economy, The End of Employment and the Rise of Crowd-based Capitalism
Michael C. Munger: Tomorrow 3.0, Transaction Costs and the Sharing Economy
Trust as unique business function
Razvoj novih tehnologij

Leave a Reply