Home > Kadri > Dr. Eric Berne: Katero igro igraš?

Socialni odnos

Spitz je odkril, da novorojenčki, ki skozi daljše obdobje niso deležni nege, sčasoma nepovratno zaostanejo, razvojno nazadujejo in postanejo bolj dovzetni za bolezni.

Lakota po dražljaju ima za preživetje enak pomen kot potreba po hrani za človekov organizem.

V večini primerov oseba naredi kompromis. Nauči se shajati z bolj subtilnimi, tudi simboličnimi načini pridobivanja bližine. Proces sprejemanja kompromisov lahko poimenujemo na različne načine, denimo sublimacija. A ne glede na to, kako ga imenujemo, je rezultat delna transformacija infantilne potrebe po dražljaju v nekaj, kar lahko imenujemo potreba po priznanju.

“Stroukiranje” je lahko splošni termin za intimni fizični kontakt ter ima v praksi različne oblike.

Večni problem človeških bitij je, kako naj si zapolnijo svoje ure budnosti. Izvedbeni vidik strukturiranja časa lahko imenujemo programiranje, ki ima tri vidike: materialnega, socialnega in individualnega.

Bistvena lastnost človeških iger ni v tem, da bi bile emocije nepristne, temveč da so regulirane.

Intimnost je edini celovit, zadovoljujoč odgovor na potrebo po dražljaju, potrebo po priznanju in potrebo po strukturi. Njen prototip je ljubezenska izpolnitev. Lakota po strukturi ima za preživetje enak pomen kot lakota po dražljaju. Lakota po strukturi je izraz potrebe, da bi se izognili dolgočasju. Osamljeni posameznik ima možnost strukturirati čas na dva načina: z aktivnostjo in fantazijo.

Analiza iger

Stanje jaza lahko fenomeloško opredelimo kot skladen sistem čustvovanja, operacionalno pa kot niz skladnih vedenjskih obrazcev. Pragmatično rečeno – gre za sistem občutenja, ki ga spremlja niz vedenjskih obrazcev.

Vsak posameznik v vsakem trenutku v določeni socialni skupini na voljo stanje jaza Starša, Odraslega in Otroka.

Pravzaprav je Otrok v številnih pogledih najbolj dragoceni del osebnosti in lahko prispeva v posameznikovo življenje prav to, kar dejanski otrok lahko da družinskemu življenju: šarm, zabavo in kreativnost.

Nezrele osebe so tisti ljudje, pri katerih neprimerno in neproduktivno prevladuje Otrok.

Starš se izraža na dva načina – posredno in neposredno: kot aktivno stanje jaza in kot vpliv. V prvem primeru postane oseba podobna enemu od staršev, v drugem primeru se prilagodi njunim zahtevam.

Tudi otrok se izraža na dva načina, kot prilagojeni Otrok in naravni Otrok. Prilagojeni Otrok je tisti, ki prilagaja svoje vedenje Starševskemu vplivu. Naravni Otrok predstavlja spontano izražanje.

V Otroku se nahaja intuicija, kreativnost, nagon spontanosti in uživanja. Odrasli je nujen za preživetje. Starš ima dve funkciji. S prvo omogoča posamezniku učinkovito vedenje. Druga funkcija Starša pa je, da omogoča prihranek časa in energije z avtomatizacijo številnih reakcij in odzivov.

Analiza transakcij

Enoto komunikacije imenujemo transakcija. Enostavna analiza transakcij se ukvarja z ugotavljanjem, katero stanje jaza je vključeno v transakcijski dražljaj in katero je izvedlo transakcijski odgovor. Prvo pravilo komunikacije je, da bo le ta potekala gladko, dokler so transakcije komplementarne. Obratno pravilo je, da se komunikacija prekine, ko nastopi križna transakcija. Govorimo o razmerjih Starš, Odrasel, Otrok.

Transakcije lahko razvrstimo kot komplementarne ali križne, enostavne ali prikrite. Prikrite transakcije pa lahko razdelimo na kotne in dvojne (dupleks).

Aktivnosti in rituali

Transakcije se običajno odvijajo v nizih. Ti niso slučajni, ampak načrtovani. Najpreprostejše oblike socialnih akcij so aktivnosti in rituali. Aktivnosti so serije komplementarnih transakcij Odraslega, ki so usmerjene v ravnanje s stvarnostjo, pri čemer stvarnost razumemo z dveh vidikov: statično in dinamično.

Spretnost pomeni, da je nekdo uporabil znanje in lastne izkušnje na najboljši možni način, ne glede na to, če določenih informacij ni imel na voljo. Učinkovitost aktivnosti pa ocenjujemo po dejanskih rezultatih. Spretnost predstavlja psihološki kriterij, učinkovitost pa materialnega.

Z našega vidika je ritual stereotipna serija enostavnih komplementarnih transakcij, ki jih programirajo zunanje socialne sile.

V nekaterih mejnih primerih je težko razlikovati med aktivnostjo in ritualom. Bistvena podobnost med aktivnostjo in ritualom je, da potekata po obrazcih. Razlika med njima je v izvoru načrtovanja: aktivnosti programira Odrasli, rituale pa Starš.

Klepeti

Klepete lahko razvrstimo na različne načine. Zunanji kriteriji so sociološki (spol, starost, zakonski stan, kulturni krog, ekonomski status ali rasna pripadnost.

Klepeti so namenjeni strukturiranju časa, a tudi zadovoljevanju potrebe po pozornosti na obojestransko sprejemljiv način ter za nadaljnjo izbiro socialnih kontaktov. Klepeti imajo tudi jasen značaj ekskluzivnosti. Klepeti predstavljajo izhodišče za izbor znanstev in lahko privedejo do prijateljstva. Še ena pomembna prednost klepetov je potrditev vloge in učvrstitev stališč.

Eden od razlogov za stereotipno podobo klepetov je v tem, da so namenjeni stereotipnim namenom, ki izhajajo iz eksistencialnih stališč.

Igre – definicija

Igra je niz komplementarnih dvojnih transakcij, usmerjenih k dobro definiranemu predvidljivemu koncu. Igra se jasno razlikuje od aktivnosti, ritualov in klepetov po dveh lastnostih: prikriti sporočilni ravni in izplačilu. Aktivnosti so lahko uspešne, rituali učinkoviti, klepeti zadovoljujoči. Vsi trije pa so po definiciji poštene transakcije. V nasprotju s tem je vsaka igra v osnovi nepoštena, njen izhod pa ni le razburljiv, temveč ima lahko dramatičen značaj.

Preostane nam še, da razmejimo igre od operacije. Operacija je enostavna transakcija ali niz transakcij, namenjenih opredeljenemu zastavljenemu cilju. Če nekdo iskreno prosi za pomoč in jo dobi, je to operacija.

Kotne transakcije so značilne za igre, ki so zavestno načrtovane s profesionalno natančnostjo pod kontrolo Odraslega, da bi igralcu prinesle maksimalni dobiček.

Najbolj pogosti zakonski igri pravimo »če ti ne bi bil tak«.

Naslednja shema se je pri teoretični analizi iger izkazala za nadvse uporabno:

 • Prvi korak je prepoznavanje niza manevrov, ki ustrezajo kriteriju iger. Nato je potrebno zbrati čim več vzorcev te igre in izdvojiti značilne posebnosti.
 • Teza. To je splošen opis igre, ki vključuje neposredno zaporedje dogodkov (na socialni ravni) in informacije o psihološkem ozadju, razvoju in pomenu (na psihološki ravni).
 • Antiteza. Predpostavka, da določena sekvenca predstavlja igro, je mamljiva, dokler ni dejansko preverjena. Tako preverjanje lahko opravimo, tako da zavrnemo nadaljnjo igro ali da se izognemo izplačilu. Za jasno razumevanje igre je potrebno poznati tudi učinek njene antiteze v praksi.
 • Cilj. Ponazarja splošni del igre.
 • Vloge. Kot smo že pojasnili, stanja jaza niso vloge, ampak pojavi. Zato je pri opisovanju iger potrebno stanja jaza in vloge razlikovati.
 • Dinamika. Za opis psihodinamičnih prisilnih sil v ozadju imamo na voljo več psihodinamičnih konceptov.
 • Primeri. Za formalni opis posamezne igre je poučno preučevati njen nastanek v otroštvu.
 • Transakcijska paradigma. Transakcijska analiza tipične situacije je opravljena, ko sta prepoznana socialni in psihološki nivo, ki razkrivata prikrito transakcijo.
 • Poteze. Poteze v igri so na splošno podobne stroukom ali ritualom. Sodelujoči jih postopoma vse bolje obvladajo.
 • Prednosti. Splošne prednosti iger so v njihovi funkciji vzpostavljanja ravnotežja (homeostaze). Imamo psihološke, eksistencialne, notranje psihološke, zunanje psihološke, notranje socialne in zunanje socialne.

Ker je v vsakodnevnem življenju tako malo priložnosti za intimnost in ker so nekatere oblike intimnosti psihološko nedosegljive večini ljudi, lahko vidimo, da goro časa v sicer resnem družbenem življenju ljudje zapolnijo z igranjem iger.

Večina spremenljivk, ki jih uporabljamo pri analizi iger:

 • Število igralcev
 • Uporabljena valuta: besede, denar, deli telesa
 • Klinični tipi: histerične, obsesivno kompulzivne, paranoidne, depresivne
 • Cona: oralna, analna, falična
 • Psihodinamika: kontrafobična, projektivna, introjektivna
 • Instinkt: mazohistične, sadistične, fetišistične

Poleg števila igralcev je smiselno upoštevati še tri kvantitativne spremenljivke: fleksibilnost, zagrizenost in intenzivnost.

Zakladnica iger

Uporabljen je analitični protokol:

 • Naslov
 • Teza
 • Namen
 • Vloge
 • Dinamika
 • Nivo
 • Poteze
 • Prednosti
 • Sorodne igre

Življenjske igre

To skupino iger, ki jo lahko pripravno imenujemo Življenjske igre, sestavljajo: Alkoholik, Dolžnik, Brcni me, Zdaj te pa imam, pasji sin, Poglej kaj moram početi zaradi tebe. Ločimo jih lahko med zakonske igre in igre iz podzemlja.

Alkoholik.

V svojem polnem obsegu je to igra za pet igralcev. Glavno vlogo ima Alkoholik – pobudnik (Beli). Glavno podporno vlogo igra praviloma predstavnik drugega spola, ponavadi zakonec. Tretja je vloga Reševalca. Četrta je vloga Francoza ali Tepčka – ponavadi lastnik trgovine, ki kreditira Belega. Peta je vloga Preganjalca.

Dosedanje izkušnje kažejo, da je dobiček v igri Alkoholik tam, kjer ga večina raziskovalcev najmanj išče. To je maček.

Analiza. Teza – poglej, kako poreden sem bil; ustavi me, če moreš. Cilj – samokaznovanje. Vloge – smo omenili. Dinamika – oralna deprivacija.

Dolžnik.

Dolžnik je več kot le igra. V Ameriki že postaja skript, načrt za celo življenje, tako je to tudi v džunglah v Novi Gvineji, kjer sorodniku mladeniču kupijo nevesto za zelo visoko ceno, ki jo bo odplačeval še dolgo vrsto leto.

Brcni me.

To igro igrajo moški, katerih socialno oliko lahko primerjamo z nošenjem majice z napisom »Prosim, nikar me ne brcni.« to igro pogosto igrajo moški, ki so jih zapustile žene ali pa so bili izključeni iz šol, oziroma so dobili odpoved.

Zdaj te pa imam, pasji sin (ZIPS).

To je igra za dva, ki jo moramo razlikovati od » Povej, če to ni strašno.« V tej drugi glavni igralec išče krivce: Agresorja, Žrtev in Zaupnika. Antiteza – najboljša nasprotna poteza je korektno vedenje.

Analiza. Teza – pa sem te ujel, pasji sin. Cilj – iskanje izgovora. Vloge – žrtev in agresor. Dinamika – ljubosumni bes. Poteze – izzivanje-obtožba, obramba-obtožba, obramba-kazen.

Poglej, kaj moramo početi zaradi tebe.

V klasični obliki je to zakonska igra v treh dejanjih. Cilj te igre je očitanje.

Zakonske igre

Med igre, ki najbolje uspevajo v zakonskem odnosu, štejemo: »Kot«, »Sodišče«, »Frigidna ženska« in »Frigidni mož«, »Zadihana«, »Če ti ne bi bil takšen«, »Poglej, kako zelo sem se trudil« in »Draga moja«.

Kot

Ta igra jasno prikaže manipulativni značaj iger in njihovo funkcijo preprečevanja intimnosti. Značilnost te igre je tudi, da drugi večinoma zavrača igranje te igre.

Sodišče

Sodišče lahko igra poljubno število igralcev, v osnovi pa je to tričlanska igra s tožilcem, branilcem in sodnikom. Sodišče zelo pogosto opazimo pri otrocih kot tričlansko igro med staršem, otrokom in bratom ali sestro.

Analiza: Teza – morajo mi priznati, da imam prav. Cilj – pomiritev. Vloge – tožilec, branilec, sodnik (in/ali porota). Dinamika – tekmovanje med vrstniki. Poteze – pritožba-obramba, tožilec navaja očitke, svojo dosedanjo popustljivostjo in poteze dobre volje, odločitev sodnika ali navodilo poroti, sprejem končne odločitve.

Frigidna ženska

To je skoraj vedno zakonska igra ali igra, ki se igra v stalnem partnerstvo. Mož se skuša približati ženi, a ga ta zavrne. Prelomni trenutek v Frigidni ženski predstavlja končna faza Loputanje z vrati.

Analiza: Teza – Zdaj te pa imam, pasji sin. Cilj – Maščevanje. Vloge – Žena, ki ima prav in Neupoštevani mož. Dinamika – Zavidanje penisa. Poteze – zapeljevanje-odziv, zavrnitev-sprijaznjenje, izzivanje-odziv, zavrnitev-treskanje z vrati.

Zadihana

To igro igra zadihana gospodinja, od katere situacija zahteva učinkovitost v desetih različnih zaposlitvah. Teza te igre je preprosta. Loti se vsega, kar se da in celo prosi za več.

Če ti ne bi bil takšen

Zgodovinsko je to druga odkrita igra, pa »Zakaj ti ne – Da, ampak«. Neka ženska poroči dominantnega moškega, zato da ji bo omejeval njene dejavnosti in ji s tem preprečeval, da bo vstopala v situacije, ki se jih boji. Iz igre izhajajoč klepet »če on ne bi bil takšen«, ki ga klepeta s svojimi prijateljicami, pa ji prinaša zunanjo socialno prednost.

Poglej, kako zelo sem se trudil

V običajni klinični obliki je to igra za tri igralce, ki jo igra par s psihoterapevtom. Čeprav mož trdi drugače, je z eno nogo že krenil k razvezi, medtem ko je žena v želji, da bi ohranila zakon bolj iskrena.

Analiza

Teza – z mano že ne bodo tako ravnali. Cilj – maščevanje. Vloge – trmasti, preganjalec, strokovnjak. Dinamika – analna pasivnost. Poteze – predlog-odpor, pritisk-strinjanje, strinjanje-neuspeh.

Draga moja

Igra najlepše cveti v zgodnjih fazah zakonskih terapevtskih skupin, ko so člani še nekoliko negotovi.

Družabne igre

Druženje je namenjeno klepetom in klepeti so namenjeni druženju. Ko pa se znanstva poglobijo, se začnejo pojavljati igre. Štiri igre, ki so značilne za običajno druženje: Če to ni strašno, Zasramovanje, Lisjak, Zakaj ti ne – Da, ampak.

Če to ni strašno

Štiri pomembne različice: Starševski klepet, Odrasli klepet, Otrokov klepet in igra. V klepetih ni zahteve po izplačilu, temveč le po občutkih manjvrednosti.

»Dandanes« je pravičniški, kaznovalni ali celo zlobni Starševski klepet.

»Odprta rana« je dokaj dobronamerna Odrasla različica s sloganom »Kakšna škoda«.

»Ob kozarcu vode (ali skodelici kave)« je Otrokov klepet pod parolo »Poglej, kaj nam delajo zdaj.«

Na splošno lahko ljudi, ki so se znašli v nesreči, razdelimo v tri kategorije:

 • Tiste, kateri se trpljenju niso mogli izogniti in ga niso želeli.
 • Tiste, katerih trpljenju se ni bilo mogoče izogniti, vendar ga hvaležno sprejmejo zaradi priložnosti, ki jim jih ponuja.
 • Tiste, ki svoje trpljenje dejavno iščejo, tako kot odvisniki od operacij.

Napaka

Ta igra je vir visokega odstotka žalostnih nesporazumov v vsakodnevnem življenju. Igralci Napake se ne počutijo varne v družbi nove osebe, dokler ne najdejo njene pomanjkljivosti.

Lisjak

Končno izplačilo v tej igri ni v zadovoljstvu nad povzročanjem škode, ki je le dodaten bonus, ampak v tem, da oškodovanec vso škodo, ki jo je doživel oprosti.

Analiza

Teza – lahko sem destruktiven, a mi bodo kljub temu oprostili. Cilj – osvobajanje od občutka krivde. Vloge – napadalec in žrtev. Dinamika – analna agresivnost. Poteze – izzivanje-zamera, opravičevanje-odpuščanje.

Zakaj ti ne – da, ampak

Ta igra zavzema posebno mesto v analizi iger, saj se je prav z njeno dinamiko začel razvoj koncepta iger. Zakaj ti ne – da, ampak se ne igra zaradi izkazanega namena (Odraslo iskanje informacij in rešitev), temveč zato, da se zadovolji in pomiri Otroka. Osnovni princip igre je, da se predlogi za nobeno ceno ne sprejmejo, zato Starš nikoli ne uspe.

Analiza

Teza – pa poglejmo, če lahko najdeš rešitev, ki ji ne bom mogel ugovarjati. Cilj – samopomiritev. Vloge – nemočna oseba in svetovalci. Dinamika – konflikt predaje (oralen). Poteze – problem-rešitev, ugovor-rešitev, zavrnitev-zmeda.

Seksualne igre

Nekatere igre so namenjene izkoriščanju ali zatiranju seksualnih vzgibov. Tovrstne igre so: »Dajta se stepsti vidva«, »Perverznost«, »Posilstvo«, »Strgana hlačna nogavica« in »Loputanje z vrati«.

Dajta se stepsti vidva

To je lahko manever, ritual ali igra. Kot vrsta manevra je romantična. Kot ritual se nagiba v tragiko. Kot igra je komična. Ženska sproži tekmovanje in medtem ko se moška tepeta, ona pobegne s tretjim.

Perverznost

Heteroseksualne perverzije, kot so fetišizem, sadizem, mazohizem, so značilne za zmedenega Otoka, in se temu primerno zdravijo.

Posilstvo

To igro običajno igrate moški in ženska in bi jo vsaj v njeni blažji obliki lahko imenovali Odjebi ali Zgražanje. Posilstvo prve stopnje je priljubljena na družabnih srečanjih, v osnovi pa gre za blago spogledovanje.

Analiza

Cilj – zlobno maščevanje. Vloge – zapeljivka in volk. Poteze – zapeljevanje-odziv, predaja-zmaga, obtožba-propad.

Strgana hlačna nogavica

To je igra iz družine Posilstva. V njej izstopa ekshibicionizem, ki je po svoji naravi histrioničen.

Loputanje z vrati

Ta klasična igra je značilna za dominantne očete in najstniške hčere ter seksualno zavrto mamo v ozadju.

Igra iz podzemlja

»Lopovi in policaji«, »Kako pobegniti od tukaj« in »Pa zakuhajmo še eno Janezu«.

Lopovi in policaji

Ker številni kriminalci sovražijo policaje, se včasih zdi, da bolj kot v iztržkih svojih kriminalnih dejanj uživajo v tem, da jih vlečejo za nos.

Analiza

Teza – poskusi me ujeti. Cilj – samopomiritev. Vloge – lopov, policaj (sodnik). Dinamika – falični vdor. Poteze – izzivanje-zgražanje, skrivanje-frustracija, provociranje-zmaga.

Kako pobegniti od tukaj

Zgodovinsko je dokazano, da najdlje preživijo tisti zaporniki, katerih čas je strukturiran z različnimi dejavnostmi, klepeti ali igrami.

Pa zakuhajmo eno Janez

Prototip te igre je »Veleblagovnica«, v kateri prodajalec vzpostavlja lažno zaupanje s kupcem. Sem sodijo tudi številne manjše zarote in igre nadlegovanja.

Igre iz svetovalnice

Slon v trgovini s porcelanom

To je različica »Psihiatrije«, ki jo najbolj zavzeto igrajo mladi znanstveniki, denimo klinični psihologi. Mladi diplomati običajno pretirano spoštujejo to, čemur pravijo »Pristna čustva«. Ponavadi vnaprej napovejo, da bodo tako čustvo izrazili.

Saj ti hočem samo pomagati

Ta igra se lahko igra v profesionalnih situacijah in ni omejena le na psihoterapevte in socialne delavce. Svetovalec ali terapevt katerekoli stroke da nasvet klientu ali pacientu. Pacient se vrne in pove, da nasvet ni imel želenega učinka. Svetovalec nemočno zavzdihne in poskusi znova.

Analiza

Teza – nihče ne upošteva mojih nasvetov. Cilj – ublažitev učinkov krivde. Vloge – reševalec in klient. Dinamika – mazohizem. Poteze – prošnja za navodila-dajanje navodil, poročanje o neustreznosti nasveta-nov poskus, dokazovanje, da nasveti ne delujejo-tiho opravičevanje.

Socialni primeri

To je ena od iger, ki dopolnjujejo »Saj ti hočem samo pomagati«, ki jo igrajo socialni delavci, da si zaslužijo plačo.

Kmet

Tipični model »Kmeta« predstavlja zgodba o bolgarski kmetici, oboleli za artritisom, ki je prodala svojo edino kravo, da bi lahko šla na Univerzitetno kliniko v Sofiji. Profesorjevih navodil se ni nikoli držala. Tako je živela naprej s svojo boleznijo, vendar srečnejša, ker je lahko vsakemu pripovedovala o čudovitem zdravljenju, ki ji ga je predpisal veliki profesor iz Sofije.

Psihiatrija

Ljudje, ki igrajo Psihiatrijo, lahko naredijo veliko dobrega, a le pod pogojem, da so strokovno usposobljen. Sicer pa je ta igra pogostejša med klienti, ki so jih pred tem obravnavali manj usposobljeni terapevti.

Neumnež

Ključna transakcija v Neumnežu je da tisti, ki igra igro pripravi drugega, da mu reče, kako je neumen ali da to pokaže na drug način.

Lesena noga

Najbolj dramatično različico Lesene noge predstavlja igranje »Izgovarjanje na neprištevnost«. Teza Lesene noge je, »Kaj pa pričakuješ od človeka z leseno nogo«.

Dobre igre

Dobro igro lahko opišemo kot tisto, katere socialni prispevek odtehta kompleksnost njene motivacije, še posebej, če je igralec brez občutkov ničevosti in cinizma dobil uvid v svoje motive. Igre kot so: »Voznikove počitnice«, »Kavalir«, »Vesel, da lahko pomaga«, »Lokalni modrijan« in »Veseli bodo, da so me spoznali«

Voznikove počitnice

Voznikove počitnice je prej kratkočasje kot igra, v vsakem primeru pa so kot igra zelo konstruktivne.

Kavalir

To je igra za moške, ki niso pod seksualnim pritiskom.

Analiza

Cilj – obojestransko občudovanje. Vloge – poet in subjekt, ki zna ceniti. Socialni nivo – odrasli-odrasli.

Vesel, da lahko pomaga

Subjekt dosledno pomaga drugim, vendar ima pri tem prikrit motiv. Ta igra v Ameriki lepo deluje na področju odnosov z javnostmi.

Lokalni modrijan

Lokalni modrijan je bolj življenjski načrt, vsebuje pa tudi določene elemente igre.

Veseli bodo, da so me spoznali

Igralec želi dokazati bivšim partnerjem, da jim potrdi, da so imeli prav, da so z njim ravnali partnersko in spoštljivo.

Živeti brez iger – pomen iger

Igre se prenašajo iz generacije v generacijo. Vzgoja otrok je tako predvsem učenje, katere igre naj igrajo. Igre so v sendviču med klepeti in intimnostjo.

Transakcijska analiza iger se ukvarja z igrami, ki so neracionalne ali celo iracionalne, zato pa bolj resnične.

Avtonomija

Avtonomna osebnost ima ali je ponovno pridobila tri sposobnosti: zavestnost, spontanost in intimnost.

Zavestnost je sposobnost videti lonček za kavo ali slišati ptičje petje na sebi lasten način in ne tako, kot so nas naučili. Zavestnost zahteva sposobnost živeti sedaj in tukaj in ne nekje drugje, v preteklosti in prihodnosti.

Spontanost pomeni možnost svobodnega izbora izražanja lastnih čustev, ki jih doživljamo.

Intimnost pomeni spontano, od iger osvobojeno pristnost zavestne osebe, ki je osvobodila svojo eidetsko percepcijo, njen naravni Otrok pa prostoročno živi tukaj in zdaj.

Leave a Reply