V slovenskih podjetjih, večinoma družinskih, ki so zrastla do določene stopnje večinoma prihaja do osnovne dileme, ki lahko iz manjših neprijetnosti preraste v glavno operativno tveganje poslovanja.

Nekaj spodnjih elementov razlikovanja morda pride prav, ko razmišljamo kako naprej:

SPLOŠNE PREDPOSTAVKE

 • Če je več podjetji v skupini, kako je z zaposlitvami in posledično kako je z upravo in pogodba o poslovodenju, če je to potrebno.
 • Potreben je konstantni pregled na denarnim tokom in medsebojnim poslovanjem podjetji.

LASTNIŠTVO

 • Cilj – maksimizirati investicijo, določati strateški način kako to maksimizacijo doseči, preverjati ali doseganje poteka v zastavljeni smeri.
 • Nivoji – večinski in manjšinski lastnik. Večinski ima moč usmerjati delovanje podjetja, manjšinski mora imeti protekcijo pred izbrisom in pa aktivnostmi, ki bi vodile v poslabšanje njegovega položaja. Dogovor o veto pravicah, tag-drag pravicah in načinu delovanja je tipično določen v družbeni pogodbi. Dogovor o dividendah.
 • Lastniški delež vodstvu:
  • Kriterij
   • Funkcije
   • Pomembnost za podjetje – znanje, finančni (organiziacijski) strošek odpovedi, sposobnost
   • Omejitve – prenos, čas, poslovno obnašanje
  • Višina
   • Kakšen delež skupaj, koliko posamezno
  • Izhod
   • Ob kakšnih pogojih lahko izstopijo
   • Kakšni so pogoji ob skupne izstopu
  • Izvajanje nadzora nad poslovanje in izvajanjem dogovorjenega razvoja firme.
   • Oblika – možnost kot nadzorni svet ali potencialno prokurist.
   • Elementi nadzora –
    • Sestanki:
     • redni tedenski sestanki s CEO
     • redni mesečni sestanki s celo upravo,
    • Omejitev pooblastil CEO:
     • Investicijske – določi se višina samostojnega odločanja enkratna in skupna letna. Za investicije nad tem mora pridobiti soglasje.
     • Operativna – zaposlovanje – omejitve glede števila novih zaposlitev, odobritev primernosti za določen nivo – ne nižje kot direktorji, stroškovne pogodbe – posli, poslovne politike (če je potrebno)..na primer plačilni roki, vstop na nove trge,…
     • podpis prodajnih pogodb (omejitve finančne, pravne,…).
     • Prodaja premoženja firme – soglasje nad določenim zneskom
    • Redna poročila:
     • Mesečna:
      • Finančna
      • Operativna
      • Razvojna
      • Produkcijska
      • Prodajna – razvoj trga
     • Letna ali morda kvartalna če je potrebno:
      • Planiranje + realizacija
      • Strateški razvoj
      • Glavne stranke in proizvodni partnerji
      • Nagovarjanje glavnih tveganj
      • Regulatorne, zakonske spremembe
     • Obveze lastnika:
      • Definirati glavne cilje lastništva – predvsem finančne (če so še kakšni jih izpostaviti) in  jih jasno predstaviti upravi.
      • Imenovati CEO.
      • Na podlagi postavljenih glavnih finančnih ciljev podjetja spremljati in potrjevati kratkoročne in dolgoročne poslovne načrte pripravljene s strani CEO.
      • Potrjevati ali zahtevati dodatna pojasnila za aktivnosti, kjer uprava potrebuje soglasje lastnika.
      • Obvestiti upravo o morebitnih aktivnostih lastnikov, ki bi lahko vplivale na spremembo strateške pozicije podjetja, če oceni, da bi uprava morala prilagoditi svoje delovanje v tej smeri.
      • Postaviti upravljalsko strukturo podjetja – nivojsko upravljanje, obliko in sestavo uprave – razen če je tako dogovorjeno s CEO, potem mora biti uprava sestavljena v soglasju med CEO-jem in lastnikom, s tem, da lastniki imenujejo samo CEO.

UPRAVLJANJE  –

 • CEO z ekipo je odgovoren za postavitev strateške usmeritve podjetja.
 • CEO je odgovoren za izvedbo strateškega razvoja podjetja in skupaj z ekipo definiranje aktivnosti, ki bodo do tega vodile.
 • CEO je odgovoren za pripravo poslovnega načrta in njegovo izvedbo.
 • CEO je odgovoren za zakonsko, poslovno in finančno primerno delovanje podjetja.
 • CEO je odgovoren za organizacijo poslovanja podjetja.
 • CEO je odgovoren za primerno predstavljanje podjetja zunanji javnosti (splošni in poslovnim partnerjem).
 • CEO je odgovoren za gospodarno ravnanje s sredstvi podjetja.
 • CEO je odgovoren za redno in pošteno poročanje lastnikom v skladu s svojimi odgovornostmi.
 • CEO je odgovoren za postavitev vodstene ekipe (tudi upravo, če je tako dogovorjeno). (lastniki imajo lahko veto, če se tako dogovorijo).
 • CEO je skupaj z vodstvom odgovoren za postavitev in vodenje vseh procesov in praks v podjetju.
 • CEO je z vodstveno ekipo odgovoren za pripravo razvojnih smernic, ki jih potrdijo predstavniki lastnika.

RAZMEJITEV ODGOVORNOSTI V PRAKSI

 • Predstavnik(i) lastnika ne sodeluje(jo) v rednem delovnem procesu in niso prisotni znotraj delovnega časa v podjetju.
 • CEO je odgovoren za dajanje in izvajanje vseh navodil lastnika.
 • Če je dogovorjen proces, kjer je potrebna aktivna potrditev predstavnikov lastnika in je taka potrditev časovno pomembna, CEO določi protokol potrditve in teži k temu, da je on nosilec tega procesa.
 • V primeru, da CEO ni zmožen opravljati svojih nalog (bolezen, pomanjkanje izkušenj, znanja) predlaga ali alternativno vodenje s strani obstoječih članov uprave ali pomoč s strani lastnika. Lastniki prvo možnost potrdijo ali zavrnejo, če jo zavrnejo, uvedejo svojo rešitev v obliki alternativnega vodenja, ali pomoči CEO-ju.
 • Obdobje mandata – 5 let z eno letnim poskusnim rokom, če stvari funkcionirajo.
You may also like
Nagrajevalni programi in lastniške opcije, korak bližje deležniškemu kapitalizmu?
Upravljanje z viri in kaj mora poslovodstvo vedeti o svojem podjetju
Niall Ferguson: Civilizacija, Kako so vrednote Zahoda osvojile svet
Razlogi poslovanja

Leave a Reply